Principals elements i novetats del Singulars 2024

L’esperada convocatòria Singulars ja està aquí! La línia 2 d’aquesta convocatòria (filla de les Bases EMT/167/2021 de 2 d’agost, amb diverses modificacions posteriors, i que s’anomena RESOLUCIÓ EMT/2334/2024, de 25 de juny) està dotada amb més de 21 milions d’euros (i una possible ampliació de crèdit d’almenys el 30%) per promoure l’activitat econòmica i la intercooperació entre les entitats de l’economia social i solidària. En aquest article t’expliquem els principals canvis respecte a la convocatòria de l’any passat així com els elements clau que has de tenir en compte en cas que no et resulti familiar:

 • Entitats beneficiàries:
  • Per als eixos A, B, C i D, almenys 2 empreses cooperatives en agrupació, i poden afegir-se altres entitats amb activitat econòmica com a agrupades
  • Per a l’eix E, cooperatives, societats laborals, mutualitats i associacions o fundacions amb programes de governança democràtica o compromís escrit de portar-los a terme 

En qualsevol dels casos, és obligatori tenir activitat econòmica.

 • Terminis de presentació: Des del 28 de juny a les 9.00 h fins a l’11 de juliol a les 14.00 h. És a dir, aquesta vegada tenim 10 dies hàbils per enllestir i presentar els projectes des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria (que s’ha publicat el 27 de juny). Però no apuris fins al darrer moment! T’aconsellem presentar el projecte com a molt tard dos dies abans perquè, si tens problemes tècnics, tinguis prou marge per poder-los solucionar.
 • Àmbit temporal del projecte: de l’1 de juliol del 2024 al 30 de juny de 2025. És a dir, totes les activitats i factures del projecte han d’estar compreses entre aquestes dates. I pagades abans d’entregar la justificació (que s’haurà d’entregar com a màxim el 30 de juliol del 2025). El projecte ha de començar dins de l’any 2024, pot iniciar-se més tard de l’1 de juliol, però no pot acabar més enllà del 30 de juny del 2025. Cal tenir en compte que l’àmbit temporal del projecte determinarà en gran mesura també el pressupost ja que, si decideixes iniciar-lo l’1 de juliol, hauràs d’avançar totes les despeses que tinguin lloc entre aquesta data i la resolució de l’atorgament (amb el risc que finalment no te l’atorguin), i de fet fins a la data de pagament del 90% de la bestreta.
 • Import màxim a sol·licitar: Atenció perquè hi ha un gran canvi, especialment en l’Eix E (el més sol·licitat per les entitats), en el que l’import màxim es redueix en un 70%:
  • Eix A: 100.000 euros
  • Eix B: 250.000 euros (30.000 menys que en la convocatòria del 23)
  • Eix C: 600.000 euros (100.000 euros més que en la convocatòria anterior) 
  • Eix D: 7,5 milions d’euros (2,5 milions més que l’any passat), que es distribuiran en projectes de 4 àmbits: a) cultura i educació que reforci la cultura i llengua catalanes (2M€), b) àmbit de la producció o industrials (3M€), c) àmbit de la cura de les persones (1,5M€) i d) àmbit de consum energètic i acció climàtica (1M€). 
  • Eix E: 50.000 euros (20.000 euros menys que en la convocatòria anterior)
 • Cofinançament: Els eixos A, B i E poden finançar-se al 100%, és a dir, no és necessari aportar cofinançament (si bé aquest aporta puntuació a la valoració del projecte). L’eix C ha de tenir un cofinançament mínim del 25% i l’eix D, del 35%.
 • Incompatibilitat entre eixos: Presentar un projecte a l’eix E és incompatible amb presentar-se a una de les línies d’intercooperació (A, B, C i D). És a dir, has de triar entre presentar un projecte en solitari o en agrupació; en canvi, si ets una cooperativa, pots presentar 2 projectes d’intercooperació (a les línies A, B, C i D): un com a entitat líder i un com a agrupada. Si no ets cooperativa, només pots presentar-te com a agrupada en aquest bloc i, per tant, participar en un sol projecte.
 • Despeses subvencionables i no subvencionables: es mantenen els mateixos criteris que en la convocatòria anterior, definits a la Base 6.1 de l’annex 1 de les Bases. L’article 7 de la present convocatòria estableix doncs que els eixos A, B i E no poden incloure despeses d’inversió, únicament despeses corrents; l’eix C ha de tenir un repartiment proporcional del 35% per a despeses corrents i el 65% per a inversions. L’eix D ha de tenir un repartiment proporcional del 90% per a despeses corrents i 10% per a inversió. Les despeses indirectes es mantenen en un 15%. Les principals despeses subvencionables en tots els eixos inclouen:
 • Recursos humans (cost màxim de 35.000 euros per treballador/a)
 • Serveis professionals
 • Serveis generals
 • Pòlisses d’assegurances
 • En general, totes aquelles despeses corrents que siguin necessàries per al desenvolupament del projecte

No només cal tenir en compte els conceptes de despesa a l’hora d’analitzar si aquests són subvencionables o no, sinó també les activitats del projecte. És a dir, l’administració pot considerar una activitat (sigui quines siguin les despeses associades) subvencionable o no subvencionable en funció de la naturalesa d’aquesta activitat. En aquest sentit, per als eixos als quals no se subvencionen les despeses d’inversió (A, B i E), cal tenir present que el conjunt de despeses associades a una activitat que es consideri que està encaminada a la creació d’un bé inventariable (com ara les despeses de personal destinades a la creació d’un software informàtic), serán considerades despeses d’inversió i, per tant, en el cas dels eixos A, B i E no seran subvencionables. En els eixos C i D caldrà tenir-ho present a l’hora de calcular el percentatge de despesa d’inversió i despesa corrent.

 • Documents que cal presentar: en el tràmit de sol·licitud cal presentar una sèrie de documents obligatòriament, mitjançant la tramitació telemàtica:
  • Memòria (model normalitzat) – aquest document ha canviat una mica respecte el model de l’any passat. En concret: s’afegeixen dues preguntes relacionades amb la perspectiva de gènere i la perspectiva ambiental. A més, s’ha ampliat la limitació d’espai a 7.500 caràcters en molts dels apartats.
  • Fitxa-resum de pressupost, dades laborals i econòmiques (model normalitzat) 
  • Pla de viabilitat (model lliure)
  • Conveni d’agrupació per als projectes dels Eixos A, B, C i D, o Declaració de no agrupació per als projectes de l’Eix E
  • En el cas dels projectes en agrupació, declaració responsable de totes les entitats agrupades (model normalitzat)

Cal tenir en compte també que un cop es publiqui la resolució provisional caldrà aportar més documentació, així com també en el moment en què es publiqui la resolució definitiva. 

 • Projectes prioritaris: Són prioritaris aquells projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i els projectes de l’àmbit de les cures a les persones. Això no implica que no puguin presentar-se projectes que no treballin en aquests àmbits, però aquells que sí hi treballin tindran una puntuació associada que ve determinada segons els criteris de valoració.
 • Manteniment de plantilla i creació de llocs de treball: Es tracta d’una convocatòria que atorga molta puntuació al manteniment dels llocs de treball i a la qualitat dels mateixos, en termes de jornades i tipologia de contractes, així com a la creació de nous llocs de treball. Si bé aquest manteniment i creació aporta puntuació automàtica, també pot comportar una revocació de la subvenció en cas que no es compleixin els compromisos adquirits un cop acabi el projecte i s’entregui la justificació. Per tant, cal analitzar i pensar molt bé la capacitat de complir amb el manteniment i la creació de llocs de treball de l’entitat abans de presentar-ne el compromís.

Enllaç al web de la convocatòria on podràs consultar tota la normativa, descarregar-te els formularis i iniciar la tramitació de presentació

Tens dubtes? Pregúnta’ns a hola@ambtu.coop

Visita el nostre Campus Virtual!

També tens disponible els nostres cursos sobre FORMULAR I PRESENTAR UN PROJECTE A LA CONVOCATÒRIA SINGULARS 2024 i sobre EL MODEL DE SOSTENIBLITAT ECONÒMICA DEL PLA DE VIABILITAT per a aquesta convocatòria.