Com comptabilitzar la subvenció coneguda com a Kit Digital?

En un article anterior parlàvem de determinades característiques a tenir en compte a l’hora de comptabilitzar les subvencions competitives en general. En el present article, i en la mesura en que moltes entitats estan formulant els seus comptes anuals, farem referencia a la comptabilització de la subvenció coneguda com a Kit Digital i ho explicarem d’una forma pràctica. De fet, per experiència, és una subvenció que pot portar dificultats en relació a la seva comptabilització i d’aquí ha sorgit la necessitat de fer aquesta petita explicació.

Com es sabut, el Kit Digital es una iniciativa del Govern central per subvencionar la implementació de solucions digitals que cobreixin necessitats de les petites empreses, microempreses i persones autònomes amb independència del negoci. La primera convocatòria del Kit Digital es va obrir a finals de novembre de 2021 i actualment es troba oberta, en principi, fins a 31 de desembre de 2024 (és una subvenció finançada pel programa Next Generation de la Unió Europea). Cal destacar que es poden obtenir entre 2.000 i 12.000 euros en funció del segment (n’hi ha 3) al que pertany el beneficiari i existeixen uns límits quantitatius en funció de la solució finançada (s’estableixen a la pròpia convocatòria). 

És important tenir en compte, i ho veurem a l’hora de fer la seva comptabilització, que la subvenció no es percep directament pel beneficiari de la mateixa, i no finança l’import de l’IVA que es suporti quan es contractin les diferents implementacions digitals (això té especial transcendència per les entitats que no es poden deduir la totalitat de l’IVA suportat).

La manera més senzilla de veure el procés de comptabilització és amb un exemple;

Si suposem que ens han atorgat 2.000 euros per una determinada implementació digital, al considerar que es tracta d’una subvenció no reintegrable, haurem de comptabilitzar l’import concedit directament al patrimoni net. Per tant, en el moment en que tinguem la resolució d’atorgament de la subvenció, el que haurem de fer és un assentament comptable per registrar el crèdit amb l’Administració concedent i el mateix import al patrimoni net de l’entitat:

DEBEHABER
(47) Compte per reconèixer el crèdit per la subvenció concedida 2.000 euros(13) Compte de Patrimoni Net on comptabilitzar la subvenció 2.000 euros

Suposant que la solució digital consisteix en un servei i no en un actiu (com seria un software, que s’hauria d’amortitzar comptablement), és a dir, si considerem que el servei rebut és una despesa de l’exercici, hauríem de comptabilitzar la despesa amb el proveïdor de la següent manera:

DEBEHABER
(62) Compte per reconèixer la despesa pel servei rebut per un import de 2.000 euros

(472) Compte per reconèixer l’IVA suportat en la operació (21%) 420 euros
(400) Compte per reconèixer el deute amb el proveïdor (agent digitalitzador) del servei 2.420 euros 

En el moment de registrar la despesa podríem registrar l’ingrés de la subvenció de la següent manera (es cert, i segurament més habitual, que es pot fer aquest assentament a tancament d’exercici):

DEBEHABER
(13) Compte on estava registrada la subvenció dins de patrimoni net per import de 2.000 euros(74) Compte per registrar l’ingrés comptable de la subvenció 2.000 euros

Cal tenir en compte que si el que finança la subvenció és un actiu (com un software) l’ingrés es faria en funció de la dotació a la amortització (o, en el seu cas, en el moment de la transmissió, deteriorament o baixa de l’actiu). Per tant, tot i que aquí estem suposant que es tracta d’un servei considerat com a despesa de l’exercici, el tractament seria el mateix si es tractés d’un actiu, però en aquest cas l’ingrés hauria de coincidir amb l’import de la despesa anual de l’amortització (i en aquest cas es faria l’assentament per registrar l’ingrés a tancament d’exercici).

En el moment en que haguem de fer efectiu el pagament al proveïdor pels seus serveis, i en la mesura en que la part subvencionada (no l’IVA) la satisfarà directament l’Administració que ha concedit la subvenció del Kit Digital, farem el següent assentament:

DEBEHABER
(400) Compte on es reconeixia el deute amb el proveïdor del servei 2.420 euros (47) Compte on es reconeix el crèdit que tenim amb l’Administració per la subvenció concedida 2.000 euros

(572) Compte per reconèixer la transferència bancària al proveïdor 420 euros (pagament de l’IVA de l’operació) 

En definitiva, es tracta de la comptabilització d’una subvenció no reintegrable, amb la particularitat que no es perceben per l’entitat beneficiaria els diners de la subvenció, sinó que la perceben directament els agents digitalitzadors, el que també fa que al proveïdor (agent digitalitzador) només se li hagi de pagar efectivament l’import de l’IVA de l’operació que no es finançat per la subvenció (encara que no sigui deduïble per l’entitat).

Esperem que us sigui útil aquesta informació, i qualsevol dubte que tingueu sobre la comptabilització o sobre la presentació de la subvenció Kit Digital, quedem a la vostra disposició.